با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

کمیسیون روابط عمومی

انجمن تولیدکنندگان پلی اورتان

معرفی کمیسیون روابط عمومی

در راستای ماموریت انجمن در بهره‌گیری از خرد جمعی و انجام کار گروهی به منظور تعالی جایگاه صنعت، ذینفعان و دفاع از منافع صنفی،کمیسیون روابط عمومی انجمن از مهرماه سال 1402 و با مشارکت بالغ بر 7 شرکت از اعضا انجمن تشکیل گردید.
ماموریت کمیسیون: روابط عمومی پل ارتباطی انجمن و کلیه ذینفعان آن است و قادر است سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای انجمن را به اعضا و سایر ذی‌نفعان از یک سو و نیازها، خواستها ، دیدگاه ها و نظرات اعضا را به انجمن از سوی دیگر منتقل کند.
مدیریت ارتباط با ذی نفعان، راهبری برگزاری همایشها، رویدادها و نمایشگاهها، تعیین خط مشی، راهبری و نظارت بر مجله و دیگر رسانه‌های انجمن و سایر اموری که به تشخیص هیات مدیره بر عهده کمیسیون روابط عمومی انجمن گذاشته میشود، ماموریت این کمیسیون میباشد.
جلسات کمیسیون به صورت دو هفته یکبار و در دفتر انجمن تشکیل میگردد.