با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

گمرک

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 243199/ ت 60829 ه ، مورخ 28/12/1401 – تصویب نامه هیأت وزیران: 195688 / ت 61967 ه

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران تصویب نامه هیأت وزیران: 195688 / ت 61967 ه   عنوان : اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 243199/ ت 60829 ه ، مورخ 1401/12/28 مرجع صادر کننده: هیأت وزیران – ریاست جمهوری   زمان انتشار: 1402/10/25 دانلود
ادامه مطلب

اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه – تصویب نامه هیأت وزیران: 243199 / ت 60892 ه

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران تصویب نامه هیأت وزیران: 243199 / ت 60892 ه   عنوان : اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 1373/02/06 مرجع صادر کننده: هیأت وزیران – ریاست جمهوری   زمان انتشار: 1401/12/28 دانلود
ادامه مطلب