با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

استاندارد

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت – روش آزمون – استاندارد شماره 10736

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 10736   عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین خستگی تحت کوبش با بار ثابت – روش آزمون مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: چاپ اول دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی – استاندارد شماره 11446

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 11446   عنوان : پلیمرهای سلولی قابل انعطاف – تعیین مقاومت کششی و ازدیاد طول در پارگی مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: چاپ اول دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر و سخت – پیرسازی ستریع شده – روش های آزمون – استاندارد شماره 10737

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 10737   عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر و سخت – پیرسازی تسریع شده – روش های آزمون مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1401 دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین مانایی فشاری – استاندارد شماره 11448

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 11448   عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین مانایی فشاری مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1400 دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین سختی – روش دندانه گذاری – استاندارد شماره 10735

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 10735   عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین سختی – روش دندانه گذاری مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1398 دانلود
ادامه مطلب

مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر- تعیین استحکام پارگی – استاندارد شماره 15445

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 15445   عنوان :مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر- تعیین استحکام پارگی مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1398 دانلود
ادامه مطلب

مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر- تعیین جهندگی به روش برگشت گلوله – استاندارد شماره 18274

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 18274   عنوان : مواد پلیمری سلولی انعطاف پذیر- تعیین جهندگی به روش برگشت گلوله مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1398 دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر– تعیین سختی – روش دندانه گذاری – استاندارد شماره 8135

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 8135   عنوان : پلی یورتان های سلولی انعطاف پذیر اصلاح شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار- ویژگی ها مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: تجدید نظر اول – 1397 دانلود
ادامه مطلب

پلیمرهای سلولی انعطاف پذیر- تعیین خستگی با روش کرنش ثابت – استاندارد شماره 16142

انجمن تولیدکنندگان پلی‌یورتان ایران استاندارد شماره 16142   عنوان : پلیمرهای سلولی انعطاف‌پذیر – تعیین خستگی با روش کرنش ثابت مرجع صادر کننده: استاندارد ملی ایران   زمان انتشار: چاپ اول – اردیبهشت 1392 دانلود
ادامه مطلب