با هم رشد کنیم
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران
021-22857000
info@irpua.com
پاسداران- خ سروستان چهارم- پلاک 12- واحد 8
انجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایرانانجمن تولیدکنندگان پلی یورتان ایران

گزارش عملکرد بهمن ماه 1401

گزارشی از اهم اقدامات گزارشی از اهم اقدامات و پیگیریهای انجام شده هیات مدیره و دبیرخانه انجمن تولیدکننگان پلی‌اورتان ایران

1